title

މިރަށަކީ ހިތްހެޔޮ، މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރުއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީ ތަނެއް ނެތަސް، މިރަށުގެ ރަށްދެބައި މަގުގެ ވާހަކަ ލޯމާފާނުގައިވެސް ލިޔެވިފައިވެއެވެ. ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ހަތް ކުޅިއެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި"ދިމާފަޅު، މައިފަޅު، ތޮޅިފަޅު އަދި ހިކިކުޅި" ހިމެނެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަދަދު

274

ހެކްޓަރު

218

ވިޔަފާރިތަށް

32

ފިހާރަ

12

އާބާދީ

2037

ރަށުގެ ޑައިރެކްޓަރީ

ނިމިފައި

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން

ހިނގަމުންދަނީ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްލިޕްވޭ ހެދުން

ހިނގަމުންދަނީ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

އާއްމު އިއުލާނާއި ދެންނެވުން

08-04-2024

9 އަދި 10 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމާ ގުޅޭ

04-04-2024

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރު (ކެނދިޕްލޭ ސްކޫލް)

27-03-2024

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢީދު ނަމާދު ޖަމާޢަތް ފަށާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަށް

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 101 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން